פרופ' מאיר חטינה

פרופ'
מאיר
חטינה
לימודי האסלם והמזה''ת
83645 (פנימי)
mhatina@mscc.huji.ac.il / Meir.Hatina@mail.huji.ac.il