כנרת לוי

מזכירת החוג ללימודי אסיה
02-5883648
kinneretl@savion.huji.ac.il