גברת קרן זוהר

מזכירת מכון אסיה אפריקה
02-5883516
asiansphere@savion.huji.ac.il